Friday, October 22, 2010

Sarawak SPM Trial 2010 : Pendidikan Islam 2

SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH ZON A
KUCHING, SARAWAK
___________________________________________
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010                                 1223/2
PENDIDIKAN ISLAM
Kertas 2
September
1 ⅔ jam                                                                                               Satu jam empat puluh minit


 

                                                                                                                                                      
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.                  Kertas soalan ini mengandungi lima soalan.

2.                  Jawab semua soalan.

3.                  Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan. Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak
Jawab semua soalan


1
(a)
Firman Allah SWT:
Text Box: Í‘sŒur šúïÏ%©!$# (#rä‹sƒªB$# öNåks]ƒÏŠ $Y6Ïès9 #Yqôgs9ur ÞOßgø?§sïur äo4qu‹ysø9$# $u‹÷R‘‰9$# 4 öÅe2sŒur ÿ¾ÏmÎ/ br& Ÿ@|¡ö6è? 6§øÿtR $yJÎ/ ôMt6|¡x. }§øŠs9 $olm; `ÏB Âcrߊ «!$# @’Í<ur Ÿwur Óì‹Ïÿx© bÎ)ur öAω÷ès? •@à2 5Aô‰tã žw õ‹s{÷sム!$pk÷]ÏB 3 y7Í´¯»s9'ré& tûïÏ%©!$# (#qè=Å¡÷0é& $yJÎ/ (#qç7|¡x. ( óOßgs9 Ò>#uŽŸ° ô`ÏiB 5OŠÏHxq ë>#x‹tãur 7OŠÏ9r& $yJÎ/ (#qçR%x. šcrãàÿõ3tƒ ÇÐÉÈ


(  سورة الانعام : 70 )
 

 


Ayat di atas menjelaskan larangan Allah SWT terhadap manusia agar tidak mempersendakan agama.(i)
Senaraikan dua golongan yang mempersendakan agama Allah.  [2 markah](ii)


Nyatakan dua kesan buruk mempersendakan agama terhadap individu.
                                                                                                       [2 markah]


(iii)
Jelaskan dua pengajaran daripada  ayat di atas.                           [4 markah](b)
Sabda Rasulullah SAW :

Text Box: عَنْ أَبِى هُرَيرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنهُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَحاَسَدُوا وَلاَتَناَجَشُوا وَلاَتَباَغَضُوا وَلاَ تَداَبَرُوا وَلاَ بَيْعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِباَدَ اللهِ اِخْواَناً . المُسْلِمُ أَخُوْا المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَيَخْذُلُهُ وَلاَ يَكْذِبُهُ وَلاَيَحْقِرُهُ ، التَّقْوَى ههُناَ وَيُشِيرُ إِلىَ صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرَ أَخاَهُ المُسْلِمَ . كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَراَمٌ دَمُهُ وَماَلُهُ وَعِرْضُهُ .                                                  ( رواه مسلم) 


Hadis di atas menegaskan bahawa setiap individu bertanggungjawab untuk memelihara perpaduan.
Berdasarkan hadis di atas:(i)
Jelaskan maksud potongan ayat (     لاَ تَحاَسَدُوا     )                         [2 markah](ii)
Nyatakan dua faktor perpecahan umat Islam.                                [2 markah](iii)
Jelaskan dua cara mengekalkan perpaduan bagi membangunkan negara.
                                                                                                        [4 markah]
(c)
Lengkapkan potongan ayat di bawah dengan pilihan jawapan yang betul daripada jadual yang diberikan.  Anda hanya dikehendaki menulis jawapan sahaja mengikut susunan yang betul seperti dalam Al-Quran.

A
B
C
D
NÎgÏF»oY»tBL{
Nåkß]»yJ÷ƒr&
NÍkÌEºuqn=|¹
ÓxötGö/$#

 

[4 markah]


2
(a)
Firman Allah SWT:Text Box: ô‰s)s9 öNà2uä!%y` Ñ^qß™u‘ ô`ÏiB öNà6Å¡àÿRr& ͕tã Ïmø‹n=tã $tB óOšGÏYtã ëȃ̍ym Nà6ø‹n=tæ šúüÏZÏB÷sßJø9$$Î/ Ô$râäu‘ ÒOŠÏm§‘ ÇÊËÑÈ bÎ*sù (#öq©9uqs? ö@à)sù š_É<ó¡ym ª!$# Iw tm»s9Î) žwÎ) uqèd ( Ïmø‹n=tã àMù=ž2uqs? ( uqèdur >u‘ ĸöyèø9$# ÉOŠÏàyèø9$# ÇÊËÒÈ ( سورة التوبة : 129-128 )
 
Ayat di atas menjelaskan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT.
Berdasarkan ayat di atas :(i)
Mengapakah manusia memerlukan rasul sedangkan mereka dikurniakan akal fikiran ?                                                                                    [2 markah](ii)
Terangkan dua cara anda mengasihi Rasulullah SAW.                 [4 markah](iii)
Jelaskan hikmah diutuskan rasul dari kalangan manusia.              [2 markah](b)
Sabda Rasulullah SAW:

Text Box: عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمَنْكِبِيْ فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ المَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لـِمَرَضِكَ وِمِنْ حَيَاتِكَ لـِمَوْتِكَ                                             (رواه البخاري) 
Hadis di atas menjelaskan bahawa kehidupan di dunia adalah tempat persinggahan.(i)


Nyatakan dua bentuk bekalan  yang terbaik untuk kehidupan akhirat.
                                                                                                        [2 markah]


(ii)


Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda menguruskan masa dengan efektif?                                                                                             [2 markah]


(iii)


Terangkan dua kelebihan menyegerakan segala urusan kehidupan.
[4 markah]

(c)

Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti di dalam al-Quran.  Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat al-Quran mengikut susunan yang betul.

âƒÍyèø9$# â$¬6yfø9$# çŽÉi9x6tGßJø9$#

1
â¨rà)ø9$# ãN»n=¡¡9$# ß`ÏB÷sßJø9$# ÚÆÏJøygßJø9$#

2
z`»ysö6ß «!$# $£Jtã šcqà2ÎŽô³ç

3
uqèd ª!$# Ï%©!$# Iw tm»s9Î) žwÎ) uqèd à7Î=yJø9$#

4

(  سورة الحشر : 23 )
[4 markah]
3
(a)
Firman Allah SWT:
Text Box: $yJ¯RÎ) ß`ÏB÷sム$uZÏG»tƒ$t«Î/ tûïÏ%©!$# #sŒÎ) (#rãÅe2èŒ $pkÍ5 (#r”yz #Y‰£Úß™ (#qßs¬7y™ur ωôJpt¿2 öNÎgÎn/u‘ öNèdur Ÿw šcrçŽÉ9õ3tFó¡o„ ) ÇÊÎÈ 4’nû$yftFs? öNßgç/qãZã_ Ç`tã ÆìÅ_$ŸÒyJø9$# tbqããô‰tƒ öNåk®5u‘ $]ùöqyz $YèyJsÛur $£JÏBur öNßg»uZø%y—u‘ tbqà)ÏÿZムÇÊÏÈ ( سورة السجدة : 16-15 )                                                Ayat di atas menjelaskan tentang sifat-sifat mukmin yang taat kepada perintah Allah SWT dan salah satu daripadanya ialah menginfakkan harta.(i)
Apakah yang dimaksudkan dengan menginfakkan harta ke jalan Allah?
                                                                                                        [2 markah](ii)

Nyatakan dua contoh menginfakkan harta ke jalan Allah.              [2 markah]


(iii)


Terangkan dua kelebihan orang yang menjadikan infak sebagai amalan hidupnya.                                                                                         [4 markah]

(b)
Sabda Rasulullah SAW:

Text Box: عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ تَعَالَى: يَـأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. وَقَالَ تَعَالَى: يَـأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَارَبُّ يَارَبُّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ.                        ( رواه مسلم ) Hadis di atas menjelaskan tentang makanan yang baik menjamin kesihatan rohani dan jasmani serta kesempurnaan ibadat.(i)


Nyatakan dua sebab doa seseorang tidak diterima oleh Allah SWT?
                                                                                                        [2 markah]


(ii)


Jelaskan hubungan di antara makanan yang diambil dengan ibadah yang dilakukan.                                                                                        [2 markah]


(iii)Sebagai seorang pelajar bagaimanakah cara anda memelihara  kewarasan akal fikiran?                                                                                     [4 markah]

(c)Susun semula potongan ayat al-Quran di bawah mengikut tertib seperti di dalam al-Quran.  Anda dikehendaki menulis nombor potongan ayat al-Quran mengikut susunan yang betul.

`tBur txÿx. ¨bÎ*sù ©!$# ;ÓÍ_xî ÓÏJym
1
ôs)s9ur $oY÷s?#uä z`»yJø)ä9 spyJõ3Ïtø:$# Èbr& öä3ô©$# ¬!
2
`tBur öà6ô±tƒ $yJ¯RÎ*sù ãä3ô±o ¾ÏmÅ¡øÿuZÏ9
3
øŒÎ)ur tA$s% ß`»yJø)ä9 ¾ÏmÏZö/ew uqèdur ¼çmÝàÏètƒ
4

(  سورة لقمان : 23 )
[4 markah]

4
(a)
Firman Allah SWT:
Text Box: ô‰s% yxn=øùr& tbqãZÏB÷sßJø9$# ÇÊÈ tûïÏ%©!$# öNèd ’Îû öNÍkÍEŸx|¹ tbqãèϱ»yz ÇËÈ tûïÏ%©!$#ur öNèd Ç`tã Èqøó¯=9$# šcqàÊ̍÷èãB ÇÌÈ tûïÏ%©!$#ur öNèd Ío4qx.•“=Ï9 tbqè=Ïè»sù ÇÍÈ tûïÏ%©!$#ur öNèd öNÎgÅ_rãàÿÏ9 tbqÝàÏÿ»ym ÇÎÈ žwÎ) #’n?tã öNÎgÅ_ºurø—r& ÷rr& $tB ôMs3n=tB öNåkß]»yJ÷ƒr& öNåk•XÎ*sù çŽöxî šúüÏBqè=tB ÇÏÈ ( سورة الموءمنون : 6-1 )
 


Antara ciri-ciri mukmin yang berjaya dalam ayat di atas ialah menjauhkan diri daripada perbuatan lagha.
Berdasarkan ayat di atas:(i)

Nyatakan dua ciri mukmin berjaya selain daripada menjauhkan perbuatan lagha.                                                                                              [2 markah](ii)


Senaraikan empat contoh perbuatan lagha.
                                                                                                        [4 markah]


(iii)
Terangkan dua pengajaran yang dapat diambil daripada ayat di atas.
                                                                                                        [4 markah]

(b)
Nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris berdasarkan pilihan jawapan yang diberi.  Anda dikehendaki menulis nombor beserta jawapan sahaja.

Idgham Mislain
Mad Aridh Lissukun
Mad Asli
Izhar
 Halqi
Qalqalah Sughra

(i)
z`ÏB          tûï̍Å3»¤±9$#     

(iii)
Ÿ       5=ôÛuŸwur
(ii)>ps%uur žwÎ)
(iv)
    /ä3ŠÉdfuZム         

                                                                                                                [4 markah]
(c)
Tulis semula perkataan yang bergaris di bawah dengan tulisan jawi.

 


[6 markah]5
(a)
Firman Allah SWT :

Text Box: `yJsù ϊ̍ムª!$# br& ¼çmtƒÏ‰ôgtƒ ÷yuŽô³o„ ¼çnu‘ô‰|¹ ÉO»n=ó™M~Ï9 ( `tBur ÷ŠÌãƒ br& ¼ã&©#ÅÒムö@yèøgs† ¼çnu‘ô‰|¹ $¸)Íh‹|Ê %[`tym $yJ¯Rr'Ÿ2 ߉•è¢Átƒ ’Îû Ïä!$yJ¡¡9$# 4 šÏ9ºx‹Ÿ2 ã@yèøgs† ª!$# }§ô_Íh9$# ’n?tã šúïÏ%©!$# Ÿw šcqãZÏB÷sムÇÊËÎÈ ( سورة الانعام : 125 ) 
Maksudnya:  Maka sesiapa yang Allah kehendaki memberi hidayah kepadanya nescaya Allah melapangkan dadanya ( terbuka hati ) untuk menerima agama Islam dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya nescaya akan disempitkan ( sesak ) dadanya seolah-olah dia sedang mendaki naik ke langit       ( dengan susah payah ).  Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak beriman.(i)

Jelaskan maksud ‘lapang dada’ .                                                    [2 markah]


(ii)
Jelaskan dua faktor yang menghalang seseorang daripada mendapat hidayah daripada Allah.                                                                  [4 markah](iii)
Terangkan dua kesan hidayah terhadap manusia.                        [4 markah]
(b)
Nyatakan hukum tajwid dan cara bacaannya bagi kalimah yang bergaris.  Anda dikehendaki menulis nombor beserta jawapan sahaja.

(i)bÎ)ur š#yyg»y_ #n?tã br& šÍô±è@ Î1 $tB }§øŠs9 y7s9 ¾ÏmÎ/
(ii)ÖNù=Ïæ Ÿxsù $yJßg÷èÏÜè? ( $yJßgö6Ïm$|¹ur Îû $u÷R9$# $]ùrã÷ètB
(iii)¢OèO ¥n<Î) öNä3ãèÅ_ötB Nà6ã¥Îm;tRé'sù $yJÎ/ óOçFZä. tbqè=yJ÷ès? ÇÊÎÈ

( سورة لقمان : 15 )    
[6 markah](c)
Tulis semula pernyataan di bawah dengan tulisan rumi.


(i)

اسلام  ساڠت  ممنتيڠكن اومتڽ  يڠ چرڬس  دان  چردس

(ii)
موءمن يڠ  قوات  لبيه  دسوكاءي  الله درڤد  موءمن يڠ  لمه

(iii)
اومت اسلام دنصيحتكن سوڨايا مڽرتاءي اكتيۏيتي ريكرياسي

(iv)
ڤڠهاروسن عملن دأتس ترحد كڨد باتس٢  شرع يڠ  دبنركن
[4 markah]


KERTAS SOALAN TAMAT

No comments:

Post a Comment